Sony przedłużona gwarancja serwisowa 3 lata

  • 3 lata gwarancji Sony również na uszkodzenia mechaniczne
  • na aparat, kamerę lub obiektyw.
  • Sony przedłużona gwarancja serwisowa 3 lata
Producent: Sony
Kod produktu: 5013493258037
399,00 zł
/ .

Kup na raty

Oferujemy szybkie i łatwe zakupy na raty bez wychodzenia z domu. Wiosek o kredyt złożysz online podczas składania zamówienia. Uruchom kalkulator rat aby sprawdzić ich wysokość.
eRaty Santander Consumer Bank Oblicz ratę

Zakupy leasingowe

Oferujemy szybkie i łatwe zakupy na raty bez wychodzenia z domu. Wiosek o kredyt złożysz online podczas składania zamówienia. Uruchom kalkulator rat aby sprawdzić ich wysokość.
LeaseLink Oblicz ratę

3 lata gwarancji Sony, również na uszkodzenia mechaniczne dotyczy aparatu, kamery lub obiektywu.

Dlaczego warto?
Gwarancja obejmuje awarie elektryczne i mechaniczne.
Nie ponosisz dodatkowych opłat i rachunków za naprawy.
Natychmiastowa pomoc i porada dzięki wsparciu telefonicznemu Sony 801 382 462
Usługi świadczone w autoryzowanym serwisie Sony (Serwis Proclub).

REGULAMIN USŁUGI SERWIS EXTRA PLUS Aparaty i Kamery

services.sony.pl/support/files/warranty/pdf/SERWIS_EXTRA_Aparaty_kamery.pdf

 


Oferta jest dostępna przez 360 dni od zakupu urządzenia Karty zakupione po 01.09.2020 mogą być aktywowane do 30.10.2020. *

 

3. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU EXTRA

3.1. Klient w celu skorzystania z Serwisu Extra powinien: a) skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Sony pod numerem telefonu 801 382 462 w celu uzyskania informacji odnośnie realizacji naprawy w ramach Serwisu Extra lub b) zarejestrować produkt na stronie www.sony.pl w celu oddania go do naprawy w systemie Door to Door Przy oddaniu produktu do serwisu Klient powinien posiadać Kartę Serwisu Extra i fiskalny dowód zakupu lub fakturę VAT. Dowód zakupu powinien zawierać informację o dacie dokonania zakupu Produktu, modelu oraz nazwie sprzedawcy bądź nazwie sklepu, w którym Produkt został zakupiony (ze względu na niską jakość paragonów fiskalnych Sony zaleca wykonanie ich kserokopii).

3.2. Serwis Extra obejmuje usuwanie Usterek Technicznych Produktu pod warunkiem, że powstały one w czasie jego zgodnej z załączoną instrukcją obsługi i odpowiadającej normalnemu korzystaniu z Produktu eksploatacji i ujawnią się w Okresie Obowiązywania obejmującym w przypadku Usterek Technicznych powstałych w wyniku okoliczności innych niż Zdarzenia Losowe czas od dnia, kiedy upłynęły 2 lata od daty zakupu Produktu przez Klienta i trwa do dnia, zgodnie z data na kontrakcie, a w stosunku do realizacji usług w zakresie Produktów, których Usterki Techniczne są efektem Zdarzeń Losowych czas począwszy od daty zakupu Produktu do dnia zgodnie z data na kontrakcie. W ramach Serwisu Extra i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie i Umowie Sony zobowiązuje się w Okresie Obowiązywania do ponoszenia kosztów napraw Produktu, w których stwierdzono Usterki Techniczne, w tym także kosztów zakupu części zamiennych i robocizny.

3.3. W ramach usługi świadczonej w zakresie Serwisu Extra i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie i Umowie Sony zobowiązuje się naprawić Produkt, chyba że: a) Sony nie będzie w stanie uzyskać części zamiennych niezbędnych do przeprowadzenia naprawy Produktu lub b) koszt wymiany Produktu na nowy jest niższy od kosztu naprawy.

3.4. Sony będzie dokładać wszelkich starań celem dokonania naprawy Produktu w możliwie najkrótszym terminie. W przypadkach, gdy Sony uzna, że naprawa Produktu nie jest możliwa w szczególności w sytuacjach opisanych w punkcie

3.3. lit. a)–b) powyżej Produkt może zostać wymieniony na taki sam model lub na model o zbliżonych parametrach technicznych. Produkt posiadający Usterkę Techniczną przejdzie wówczas na własność Sony. W przypadku wymiany Klient otrzyma odpowiednio zmienioną Kartę na czas obejmujący okres pozostały do końca Okresu Obowiązywania.

3.5. Wymiana Produktu możliwa jest wyłącznie w przypadku, gdy została uzgodniona przez Klienta z Sony. Sony zastrzega sobie prawo odmowy naprawy i/lub wymiany Produktu w przypadku, gdy Klient, zgłaszając Produkt do naprawy nie przedstawi oryginalnego dowodu zakupu Produktu. 

3.6. Świadczenia wynikające z uprawnień w ramach Serwisu Extra w stosunku do Produktów, których Usterki Techniczne nie są efektem Zdarzeń Losowych, nie będą miały zastosowania w następujących przypadkach: a) uszkodzeń o charakterze estetycznym, które nie mają negatywnego wypływu na normalne funkcjonowanie Produktu, jak np.: porysowania, zadrapania, uszkodzenia powłoki lakierniczej itp., b) wszelkiego rodzaju uszkodzeń, będących następstwem działania czynników zewnętrznych, w tym uszkodzeń o charakterze mechanicznym i wywołanych nimi wad Produktu, c) uszkodzeń będących w szczególności wynikiem (i) niewłaściwego użytkowania, w tym m.in.: obsługi, która spowodowała uszkodzenia fizyczne, kosmetyczne lub powierzchniowe, zmiany w Produkcie lub uszkodzenie wyświetlaczy ciekłokrystalicznych (ii) wykorzystywania Produktu do celów innych, niż został on przeznaczony lub użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją obsługi wydaną do Produktu (iii) braku zainstalowania lub użytkowania Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem lub w zgodzie z wytycznymi przedstawionymi w instrukcji obsługi Produktu w zakresie jego instalacji i użytkowania oraz z warunkami technicznymi i przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju, w którym Produkt był wykorzystywany (iiii) braku konserwacji produktu w zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w instrukcji obsługi Produktu w zakresie jego prawidłowej konserwacji; (iiiii) instalacji lub użytkowania Produktu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub normami dotyczącymi spraw technicznych lub bezpieczeństwa, obowiązującymi w kraju jego zainstalowania lub użytkowania, d) uszkodzeń powstałych w wyniku dokonania zmian konstrukcyjnych bądź jakichkolwiek innych przeróbek w Produkcie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Sony, nawet w przypadku, gdy doszło do tego celem dostosowania Produktu do krajowych lub lokalnych norm i przepisów technicznych obowiązujących w kraju innym, niż ten, dla którego Produkt został pierwotnie zaprojektowany i wyprodukowany, e) uszkodzeń powstałych wskutek zaniedbań i zamierzonego działania Klienta, f) uszkodzeń powstałych w wyniku napraw lub konserwacji wykonanych przez osoby nie będące przedstawicielami Sony uprawnionymi do prowadzenia napraw i konserwacji Produktów, a także przez jakikolwiek zakład usługowy nie posiadający do tego uprawnień w postaci autoryzacji udzielonej przez Sony, g) uszkodzeń będących wynikiem uszkodzeń systemu, w którym Produkt został zabudowany lub był eksploatowany, h) uszkodzeń w wyniku wypadków, zdarzeń naturalnych, pożarów, przepięć w sieci zasilającej, wyładowań atmosferycznych, zalania cieczą i chemikaliami, niewłaściwej wentylacji, skoków napięcia, nadmiernych lub nietypowych wartości zasilania lub napięcia wejściowego, promieniowania, wyładowań elektrostatycznych w tym piorunów, mrozów, innych zjawisk atmosferycznych, wibracji lub z jakiegokolwiek innego powodu będącego poza możliwością nadzoru Sony, i) okresowych konserwacji Produktu oraz innych czynności wymienionych w instrukcji obsługi Produktu, jako czynności eksploatacyjne należące do normalnej obsługi, a także wymiany części wskutek ich normalnego, zgodnego z warunkami normalnej eksploatacji zużycia, j) czyszczenia głowic wizyjnych, toru prowadzenia taśmy oraz bloków optycznych i czytników laserowych, czyszczenia matrycy i matówek, k) zarażenia wirusem komputerowym lub użytkowania Produktu z oprogramowaniem innym, niż dostarczone z Produktem lub oprogramowaniem nieprawidłowo zainstalowanym, l) wymiany części, które zużywają się w trakcie intensywnej eksploatacji w sposób naturalny (takich jak np. kartridże drukarskie, lampy, żarówki, migawki, igły, rysiki itp.), m) nieprawidłowego działania Produktu w związku ze zbyt słabym lub nieprawidłowym sygnałem antenowym lub ograniczeniami łącza internetowego.

3.7. Świadczenia wynikające z uprawnień w ramach Serwisu Extra w stosunku do Produktów, których Usterki Techniczne są efektem Zdarzeń Losowych, nie będą miały zastosowania w następujących przypadkach: a) uszkodzeń o charakterze estetycznym, które nie mają negatywnego wypływu na normalne funkcjonowanie Produktu, jak np.: porysowania, zadrapania, uszkodzenia powłoki lakierniczej itp., b) uszkodzeń będących wynikiem pożaru, zalania płynami, chemikaliami i innymi substancjami, skokami napięcia, przegrzaniem, nadmiernymi lub nietypowymi skokami napięcia wejściowego, promieniowaniem, wyładowaniami elektrostatycznymi w tym uderzeniami piorunów, wstrząsami sejsmicznymi i mrozem, c) uszkodzeń powstałych w wyniku dokonania zmian konstrukcyjnych bądź jakichkolwiek innych przeróbek w Produkcie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Sony, nawet w przypadku, gdy doszło do tego celem dostosowania Produktu do krajowych lub lokalnych norm i przepisów technicznych obowiązujących w kraju innym, niż ten, dla którego Produkt został pierwotnie zaprojektowany i wyprodukowany, d) uszkodzeń powstałych w wyniku napraw lub konserwacji wykonanych przez osoby nie będące przedstawicielami Sony uprawnionymi do prowadzenia napraw i konserwacji Produktów, a także przez jakikolwiek zakład usługowy nie posiadający do tego uprawnień w postaci autoryzacji udzielonej przez Sony, e) uszkodzeń będących wynikiem uszkodzeń systemu, w którym Produkt został zabudowany lub był eksploatowany, f) okresowych konserwacji Produktu oraz innych czynności wymienionych w instrukcji obsługi Produktu, jako czynności eksploatacyjne należące do normalnej obsługi, a także wymiany części wskutek ich normalnego, zgodnego z warunkami normalnej eksploatacji zużycia, g) czyszczenia głowic wizyjnych, toru prowadzenia taśmy oraz bloków optycznych i czytników laserowych, czyszczenia matrycy i matówek, h) zarażenia wirusem komputerowym lub użytkowania Produktu z oprogramowaniem innym, niż dostarczone z Produktem lub oprogramowaniem nieprawidłowo zainstalowanym, i) wymiany części, które zużywają się w trakcie intensywnej eksploatacji w sposób naturalny (takich jak np. kartridże drukarskie, lampy, żarówki, migawki, igły, rysiki itp.), j) nieprawidłowego działania Produktu w związku ze zbyt słabym lub nieprawidłowym sygnałem antenowym lub ograniczeniami łącza internetowego.

3.8. Ponadto poza przypadkami wskazanymi w punkcie 3.6 powyżej świadczenia wynikające z uprawnień w ramach Serwisu Extra, nie będą miały zastosowania w następujących przypadkach: a) w przypadku użytkowania Produktu w celach zawodowych, zarobkowych lub w celach związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą; b) w przypadku zmiany, zamazania, usunięcia bądź przeróbki typu i numeru seryjnego Produktu.

3.9. W ramach Serwisu Extra Sony nie pokrywa kosztów transportu z miejsca, w którym znajduje się uszkodzony Produkt, do miejsca, w którym został przyjęty do naprawy Sony nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wszelkiego rodzaju ryzyka bezpośrednio lub pośrednio związanych z transportem Produktu z miejsca, w którym znajduje się uszkodzony Produkt, do miejsca, w którym został przyjęty do naprawy.

4. ZASTRZEŻENIA 4.1. Zakres świadczeń ze strony Sony w zakresie realizacji Serwisu Extra obejmuje jedynie świadczenia wyraźnie określone w niniejszym Regulaminie i Umowie.

4.2. Zakres odpowiedzialności Sony z tytułu Umowy w ramach Serwisu Extra obejmuje wyłącznie koszty naprawy lub wymiany Produktu, w którym stwierdzono Usterkę Techniczną. Sony nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów w innym zakresie niż wynika to z Umowy i Regulaminu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące efektem zaniedbań czy zamierzonego działania Klientów. 4.3. Sony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty czy szkody (oraz ich skutki) poniesione przez Klienta w Okresie Obowiązywania w związku z brakiem możliwości korzystania z Produktu z powodu Usterki Technicznej bez względu na przyczynę powstania Usterki Technicznej, nawet, jeśli przyczyną tych szkód i strat jest sposób wykonania naprawy.

4.4. Zakres odpowiedzialności Sony z tytułu szkód wynikających pośrednio lub bezpośrednio z niewłaściwej naprawy ogranicza się wyłącznie do pokrycia kosztów naprawy Produktu przez Sony i nie obejmuje zwrotu kosztów uszkodzonych nośników (m.in. kaset, taśm magnetofonowych, płyt CD, DVD, Blu-ray, kart pamięci, dysków twardych). Korzystając z Serwisu Extra Klient przyjmuje do wiadomości i zrzeka się prawa do dochodzenia roszczeń o innego rodzaju odszkodowanie, bez względu na przyczynę szkody, w tym szczególności o odszkodowanie z tytułu utraty wszelkich nośników w szczególności kaset, taśm magnetofonowych, filmów, płyt CD, DVD, Blu-ray, kart pamięci i dysków twardych.

4.5. W sposób wyraźny postanawia się, że Serwisem Extra nie są objęte dodatkowo dostarczone lub osobno zakupione części i wyposażenie Produktów, jak np.: baterie, przewody, słuchawki, nagrane nośniki (m.in. kasety, taśmy magnetofonowe, płyty CD, DVD, MD, Blu-ray, karty pamięci, dyski twarde, kasety wideo). 

Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
Zapytaj o produkt

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Zaufane Opinie IdoSell
4.86 / 5.00 14 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-08-28
Reliable shop with good price and very fast delivery. I highly recommend.
2020-09-29
Bez najmniejszych zastrzeżeń, świetny kontakt z handlowcem i pomoc w trakcie całego procesu zamówienia.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel